RSS Feed

Kecekapan Berbahasa Dalam Pelbagai Etnik

Tajuk Survey

Kecekapan Berbahasa Dalam Pelbagai Etnik Di UKM

Pelajar-pelajar di UKM terdiri daripada pelbagai etnik dan tahap kecekapan berbahasa di antara para pelajar adalah berbeza. Zaman modenisasi sekarang menggalakkan para pelajar untuk mempelajari bahasa yang asing bagi mereka. Oleh itu, sebahagian pelajar Melayu sebagai contoh bukan lagi dikira penutur dwibahasa dan pelajar Cina dan India tidak lagi dikira penutur yang mempunyai tiga bahasa, bahkan mereka mempunyai bahasa baru yang dipelajari atau multi bahasa untuk pelbagai tujuan. Akan tetapi setiap individu mempunyai kecekapan yang berbeza dalam kesemua bahasa yang dimilik.  Oleh yang sedemikian, kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara status bahasa dan perbezaan individu dalam sikap dan motivasi kerana ia berkaitan dengan kecekapan dan pembudayaan dalam bahasa -bahasa yang dimiliki oleh seseorang pelajar tersebut. (OBJEKTIF)

 

Item soalan

1. Jantina

Lelaki
Perempuan

2. Umur

20 – 22
23 – 25
26 – 28
29 ke atas

3. Bangsa

Melayu
Cina
India
Lain-lain

4. Sila senaraikan semua bahasa yang anda tahu dalam urutan dominan bahasa anda

Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat

5. Berapa tahun anda didedahkan dengan bahasa yang anda ketahui.

 

6. Sila pilih tahap penguasaan bertutur, memahami dan membaca dalam bahasa yang anda ketahui.

7. Sila nyatakan berapa banyak faktor berikut menyumbang kepada pembelajaran bahasa anda.

8. Sila nyatakan bahasa apa anda gunakan dalam aktiviti seharian anda.

 

9. Apakah bahasa yang anda selesa gunakan apabila berjumpa dengan rakan-rakan yang berlainan etnik? (Boleh tanda lebih dari satu jawapan)

 

10. Pada pendapat anda, adakah wajar bagi seseorang mempelajari bahasa asing (Contoh: Arab, Perancis, Jepun, Korea, dll) sedangkan bahasa-bahasa yang diketahui (selain bahasa natif) masih belum mencapai tahap yang memuaskan?

Ya
Tidak
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: